Comunicació prèvia llicència urbanística per obra menor


Modalitats per accedir al tràmit

És el tràmit per a la sol·licitud de llicència d'obres menors, quan per la seva senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva i econòmica, no impliquin canvi d'ús de l'habitatge o no afectin elements comuns de l'edifici, condicions de seguretat, especialment estructura i ubicació de conductes generals de sanejament vertical, ventilació, ni en l'aspecte exterior de les edificacions; ni es sobrepassin les sobrecàrregues amb les que van ser calculades.

Qualsevol persona física o jurídica i les entitats o el seu representant degudament autoritzat.

Abans de la iniciació de les obres mitjançant sol·licitud companyada de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment establerts.

 • Si es presenta la sol·licitud com a representant, document acreditatiu de la representació legal.
 • Darrer rebut de l'IBI o referència cadastral (20 dígits) de l'immoble, parcel·la o solar on es realitzarà l'actuació.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut (si escau).
 • Ocupació de la via pública, especificant materials d'ocupació, metres quadrats i dies els quals es realitzarà l'ocupació, adjuntant un plànol descriptiu on s'especifiqui i es vegi de manera clara aquesta (si escau).
 • Plànol esquemàtic de l'espai on es realitzarà l'actuació.
 • En cas de sòl rústic, polígon i parcel·la on es realitzarà l'actuació.
 • Pressupost detallat per partides i total de l'obra a realitzar.
   

Abans de l'inici de les actuacions a realitzar, sempre es presentarà la comunicació prèvia al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar de manera presencial o telemàtica amb els formularis específics per a l'esmentada comunicació, acompanyada de la documentació requeria.

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs contenciós administratiu (termini d'interposició: dos mesos)

MODALITAT TELEMÀTICA:

A la Seu Electrònica de la Ajuntament de Sant Llorenç:

- Formulari específic comunicació prèvia obra menor

A  Sistema de Interconexió de Registres (SIR):

-Registre electrònic

 

MODALITAT PRESENCIAL:

 a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de sa Coma
Carrer Mare Selva,
07560 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més