Beques per a transport escolar

Descripció

Beques per al transport escolar de batxiller, graus formatius i educació especial amb escolarització obligatòria d'estudiants empadronats al terme de Sant Llorenç.

 

https://www.santllorenc.es/ca/arees/educacio

 

Qui ho pot sol.licitar?

Poden ser beneficiaris d’aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents:

           

-           Estar empadronat i residir al terme de Sant Llorenç des Cardassar.

-           Tenir una edat compresa entre els 16 i els 25 anys ambdós inclosos.

-           Estar matriculat i haver assistit regularment a les classes de Batxiller, mòduls professionals o centres d'educació especial del curs cursat.

-           No haver utilitzat (per motius justificats) el transport que l’Ajuntament posa a disposició dels alumnes de Batxiller i Graus Formatius empadronats al municipi.

-           Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, l’AEAT i la seguretat social i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars.

Quan cal sol.licitar-ho?

Les sol·licituds de beca es dirigiran al departament d’intervenció de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar  i s’han de presentar, juntament amb la documentació que s’hi ha d’adjuntar, al Registre General Municipal de l’Ajuntament o a les delegacions de Son Carrió i de Sa Coma.

 

 

 

Documentació a presentar

Les persones interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases han de presentar la sol·licitud, d’acord amb el model adjunt com a annex 1, acompanyada de la documentació següent.

            - Acreditació de la personalitat jurídica i dades personals de l’alumne (nom, NIF, adreça, telèfon) .

            - Un certificat d’estar al corrent de les obligacions tributaries amb l’Agència tributària (l’AEAT) i amb la seguretat social.

            - Còpia de la matriculació al centre escolar i certificat acreditatiu d’haver assistit regularment a les classes de Batxiller, Graus Formatius o d’ educació especial en el curs cursat.

            - Certificació bancària de les dades del compte corrent del pare o tutor on se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir.

D’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, si la sol·licitud de beca no compleix els requisits que s’indiquen o no s’hi inclou la documentació que pertoca, es requerirà al pare o tutor del beneficiari perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

Impostos i taxes

Tràmit gratuït.

Actuacions a realitzar per part de la persona sol.licitant

Presentació de la sol·licitud presencialment o mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.

Recursos

Es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des que s’ha notificat

Legislació aplicable

En tot allò no previst a aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, el Reglament de serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, el Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les Bases d’execució núm. 39 a 42 que regulen la concessió de subvencions públiques així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

 

Bases reguladores de les beques per transport escolar

On cal dirigir-se

Modalitat Presencial

A qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

  • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, s/n
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

  • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

  • Sa Coma

Delegació de sa Coma
Carrer Mare Selva, 2
07560 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més