Presentació de factures electròniques

Descripció

Aquest procediment permet presentar factures referents al compliment total o parcial d'obres, subministraments o serveis prestats per empreses i particulars que siguin proveïdors de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

La presentació de les factures es fa de manera telemàtica, mitjançant el portal FACe, sistema de recepció de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (AGE). Aquest sistema permet unificar el format de factura electrònica i centralitzar en un únic punt tots els organismes de l'AGE, remetent la factura electrònica a l'òrgan destinatari i simplificant als proveïdors l'enviament d'aquestes.

FACe permet als proveïdors la:

 • Remissió de factures en format electrònic a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
 • Consulta de l'estat de les factures presentades
 • Descàrrega de l'aplicació de generació de factures electròniques en format factura-e
 • Consulta del directori d'organismes adherits al sistema i que per tant, poden rebre factures mitjançant l'esmentat sistema
 • Sol·licitud de l'anul·lació d'una factura ja enviada
 • Remissió d'altra documentació relacionada amb la factura electrònica presentada
Què és una factura electrònica

Una factura electrònica és un document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic, que reemplaça al document físic en paper, però que conserva el mateix valor legal amb unes condicions de seguretat no observades en la factura en paper. És l'equivalent funcional de la factura en paper, que es transmet des de l'expeditor al destinatari per mitjans telemàtics.

En termes informàtics, consisteix en un fitxer amb el contingut exigit per l'Ordre PRE/2971/2007, que es pot transmetre per mitjans telemàtics i que posseeix unes característiques que asseguren la seva autenticitat i integritat.

Una factura electrònica té un valor legal idèntic al de la factura en paper sempre que compleixi les següents condicions:

 • Contenir la informació legalment exigida a l'Ordre PRE/2971/2007
 • Estar signada mitjançant un certificat electrònic vigent i admès per l'Agència Estatal d'Administració Tributaria
 • Sigui tramesa al destinatari per mitjans electrònics, en aquest cas, mitjançant la bústia d'entrada de factures FACe

Qualsevol document electrònic que contingui la mateixa informació legalment exigida a la factura en paper i que estigui signada electrònicament mitjançant un certificat reconegut, és una factura electrònica legal.

Per tal de que la factura tingui validesa legal i fiscal plenes, haurà d'estar signada electrònicament per l'emissor de la mateixa. La signatura electrònica de la factura permet comprovar i garantir la seva integritat i autenticitat així com el no repudi per part de l'emissor.

Què no és una factura electrònica vàlida
Qui ho pot sol·licitar

D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública poran expedir i remetre factura electrònica.

 • Estaran obligats a la presentació de la factura electrònica les entitats següents:
  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària
  • Unions temporals d'empreses
  • Agrupació d'interès econòmic, agrupació d'interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utillització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d'inversions
 • Estaran exclosos d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures dels autònoms de qualsevol import.
Quan cal sol·licitar-ho

Els proveïdors hauràn de fer arribar la factura mitjançant FACE en un termini no superior als trenta dies des de la data de recepció efectiva dels materials o prestació dels serveis.

A efectes del comput de terminis, la recepció de les factures realitzades en un dia no hàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

Documentació a presentar

Factura en format electrònic Facturae d'acord amb les especificacions donades a l'Ordre PRE/2971/2007.

On cal dirigir-se

Al lloc web FACe, a les següents URLs:

Quins codis necessit per a la factura electrònica
 • Oficina comptable: L01070511
 • Òrgan gestor: L01070511
 • Unitat tramitadora: L01070511

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament, al telèfon 971 83 83 93.

Imposts i taxes

Tràmit gratuït.

Actuacions a realitzar per part de la persona sol·licitant

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar les factures al registre telemàtic.

Consulteu la Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressuposts i Despeses, per la que s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electròniques, així com també com facturar electrònicament a les Administracions Públiques.

 1. Empleneu el formulari i escolliu l'organisme municipal corresponent a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Els codis corresponents a l'Ajuntament els podeu consultar a l'apartat quins codis per a la factura electrònica té l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar?
 2. Adjunteu els arxius o fitxers amb la documentació necessària per al tràmit. És molt important que tingueu en compte que caldrà repetir el tràmit tantes vegades com factures desitgeu presentar. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.
 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.
 4. Una vegada confirmat l'enviament, podeu imprimir el justificant de registre del tràmit efectuat (arxiu en format PDF) o desar-lo en el vostre ordinador.
 5. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar comprovarà la documentació adjuntada i tramitarà la vostra sol·licitud d'acord amb la normativa vigent.
 6. El pagament de les factures de proveïdors de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es farà sempre mitjançant transferència bancària.
Recursos
 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Legislació aplicable

Accedeix als processos selectius de personal

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar i millorar la navegació. Saber més